බැංකුවට අදාල කාඩ් ප්‍රමාණය 3 කොමර්ෂල් බැංකුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ්
Commercial Bank Classic Card

ඔබේ දෛනික භාවිතය සඳහා ක්ලැසික් කාඩ්.

 • අවම මාසික ආදායම

  30,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,000/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Commercial Bank Gold Card

ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් දැන් ඔබට විවෘතයි.

 • අවම මාසික ආදායම

  25,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,250/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Commercial Bank Platinum Card

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ප්ලැටිනම් කාඩ් සමඟ සුවිශේෂී වරප්‍රසාද ලත් ක්ලබ් වෙත පිවිසෙන්න.

 • අවම මාසික ආදායම

  100,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,500/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Rates last updated March 27th, 2020

සියලු කාඩ්පත් බලන්න

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!