• අවම මාසික ආදායම

  15,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය

  2.33% /මාසය

විශේෂාංග ඉස්මතු කිරීම
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 100.00/= spend. 3 Reward points equal to 1/=
 • Free Life Insurance or Permanent Disability Cover upto Rs. 100,000/=
Shopping
7.5/10
Leisure
7/10
Travel
7/10
Groceries
6.5/10
Dining
6/10

Shopping

 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in selected shops
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 100.00/= spend. 3 Reward points equal to 1/=

Leisure

 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in Hotels and Resorts
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 100.00/= spend. 3 Reward points equal to 1/=

Travel

 • Free Lost Baggage Insurance Cover
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 100.00/= spend. 3 Reward points equal to 1/=

Groceries

 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 100.00/= spend. 3 Reward points equal to 1/=

Dining

 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 100.00/= spend. 3 Reward points equal to 1/=

වෙනත් ප්‍රතිලාබ

 • Cash Advances
  • Cash advances through BOC extensive ATM network and linked Visa/MasterCard Global ATM network
  • 50% Cash Advance in an emergency
 • Easy Payment Scheme
  • Interest Free Easy Payment Scheme
 • Additional Card
  • Additional card can be obtained for a lower limit for the following purposes. (1). For online purchases (2) For loved ones
 • Health ප්‍රතිලාබ
  • Additional Limit enhancement for emergency hospitalization
 • Insurance ප්‍රතිලාබ
  • Free Life Insurance or Permanent Disability Cover upto Rs. 100,000/=

කාඩ් තොරතුරු

අවම මාසික ආදායම

15,000/=

වාර්ෂික ගාස්තුව

2,000/=

සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

1,500/=

අතිරේක කාඩ්පත වාර්ෂික ගාස්තුව

750/=

අතිරේක කාඩ් පත් සදහා අය කිරීම

1,200/=

පොලී අනුපාතය

2.33% / මාසය

උපරිම ණය සීමාව

above 50,000.00/=

කාඩ් ආදේශන ගාස්තු

500/=

පින් ආදේශන ගාස්තු

250/=

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට ගාස්තුව

600/=

ගෙවීම ප්‍රමාද වූ විට ගාස්තුව

750

මුදල් අත්තිකාරම් පොලිය

3.5% or Min Rs. 300/=

Rates last updated March 27th, 2020

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!