බැංකුවට අදාල කාඩ් ප්‍රමාණය 9 ලංකා බැංකුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ්
BOC Visa Platinum Credit Card

ඉහළ ශුද්ධ වටිනාකමින් යුත් ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා හොඳම කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  15,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  3,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

BOC Master Titanium Card

ඉහළ ශුද්ධ වටිනාකමින් යුත් ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  15,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

BOC Visa Gold Card

ඉහළ ණය සීමාවක් භුක්ති විදිමට පුළුවන් ලෝකයේ ඕනෑම රටකදී භාවිතා කළ හැකි අන්තර්ජාතිකව වලංගු වීසා කාඩ්පතකි.

 • අවම මාසික ආදායම

  15,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

BOC Master Gold Card

ඉහළ ණය සීමාවක් භුක්ති විදිමට පුළුවන් ලෝකයේ ඕනෑම රටකදී භාවිතා කළ හැකි අන්තර්ජාතිකව වලංගු මාස්ට කාඩ්පතකි.

 • අවම මාසික ආදායම

  15,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

BOC Visa Classic Card

ස්ථාවර ආදායම් උපයන්නන් සදහා සුදුසුම කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  15,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  750/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

BOC Master Standard Card

ස්ථාවර ආදායම් උපයන්නන් සදහා සුදුසුම කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  15,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  1,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  750/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

BOC FLEXI Card

රුපියල් ලක්ෂයක් අවම වශයෙන් වසර 3 ක කල් පිරෙන ස්ථාවර තැන්පත් කරුවන් සඳහා ලැබිය හැකි විශේෂ කාඩ්පතකි.

 • අවම මාසික ආදායම

  15,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  200/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  200/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

BOC Affinity Card - Chartered Accountants

වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයින් සදහා ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  15,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

BOC Affinity Card - GMOA

වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමයේ සාමාජිකයින් සඳහා ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත.

 • අවම මාසික ආදායම

  15,000/=

 • වාර්ෂික ගාස්තුව

  2,000/=

 • සම්බන්ද වීමේ ගාස්තු

  1,500/=

 • පොලී අනුපාතය (මාසිකව)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

සියලු කාඩ්පත් බලන්න

මුදල් ඉතිරි කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලබාගන්න!