නිරවුල් CRIB ශ්‍රී ලංකා


ඔබේ ණය වාර්තාව කියවා අවබෝධ කර ගන්නා ආකාරය

ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ මෑතදී සිදුකළ සංශෝධනවලට අනුකූලව, CRIB වෙතින් තම ණය වාර්තාව(iReport) ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ඉල්ලා සිටිය හැකි අතර මේ මගින් ඔබ අනාගතයේ ණය ලබා ගැනීමට සැලසුම් කරන්නේ නම් අදාල ආයතනය මගින් පරීක්ෂා කිරීමට පෙර ඔබට ඔබේ ණය තත්ත්වය පිළිබඳ දැනගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙයි.… View Article

ණය තොරතුරු යනු මොනවද සහ ඔබගේ ණය ණය තොරතුරු ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිලිබඳ දැනුවත් වෙන්න

අපගේ පළමු ලිපිය මගින් CRIB යනු කුමක්ද , එහි අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරිත්වය කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබට විස්තර කළෙමු. 1990 අංක 18 දරණ ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශය යටතේ පිහිටුවන ලද CRIB ආයතනය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හා මුදල් අමාත්‍යංශය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ යහපත් ණය… View Article

CRIB යනු කුමක් ද, එහි අරමුණු සහ හැඳින්වීම

මට පසු ගිය සතියේ Bank එකකදී මගේ යහළුවෙක්ව මුණ ගැහුණා. එයා ඇවිත් හිටියේ Loan එකකට Apply කරන්න. යහළුවා මට කිව්වා එයා රූපවාහිනියක් ගන්න යන්නේ Loan එකකින් කියලා. ඉතින් මම විහිළුවෙන් වගේ ඇහුවා, - අද පාටි වගේ නේද? ඔහු හරිම දුකින් මගේ දිහා හැරිලා මෙහෙම කිව්වා.… View Article